Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med izkazom poslovnega izida in izkazom denarnih tokov

Izkaz poslovnega izida odraža čisti poslovni izid iz poslovanja za določeno obračunsko obdobje. Po drugi strani pa izkaz denarnih tokov vodi evidenco celotnih sprememb denarnih sredstev in njihovih ustreznikov poslovne organizacije v posameznem poslovnem letu.

Računovodski izkazi se nanašajo na uradno evidenco finančnih dejavnosti in na celotno stanje poslovnega subjekta. Je končna destinacija celotnega procesa računovodstva, ki zajema izkaz poslovnega izida, bilanco stanja in izkaz denarnih tokov. Zainteresiranim strankam je v pomoč, da poznajo dobičkonosnost, likvidnost, uspešnost in položaj podjetja. Oglejte si članek, ki ste ga prejeli, saj razčlenjuje vse pomembne razlike med izkazom poslovnega izida in izkazom denarnega toka.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoIzkaz poslovnega izidaIzkaz denarnih tokov
PomenIzkaz poslovnega izida je del računovodskega izkaza, ki se uporablja za prikaz prihodkov, dobičkov, odhodkov in izgub za določeno obračunsko obdobje.Izkaz denarnih tokov je del računovodskih izkazov, ki se uporablja za prikaz prilivov in odtokov denarnih sredstev za določeno obračunsko obdobje.
Razdeljen vDve dejavnostiTri dejavnosti
OsnovaRazmejitevGotovina
CiljPoznati donosnost in lastniški kapital.Preveriti likvidnost in plačilno sposobnost podjetij.
PripravaNa podlagi različnih evidenc in knjigovodskih evidenc.Na podlagi izkaza poslovnega izida in bilance stanja.
AmortizacijaUpoštevanoNe upošteva se

Opredelitev izkaza poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je eden glavnih delov računovodskega izkaza. Uporablja se za predstavljanje prihodkov, dobičkov, odhodkov in izgub iz poslovanja in neopredmetenih dejavnosti družbe. Če skupni prihodki (vključno z dobički) presegajo skupne stroške, je rezultat neto dobiček, če pa skupni odhodki (vključno z izgubami) presegajo skupne prihodke, je rezultat čista izguba.

Pri teh dejavnostih so navedene dejavnosti, ki so povezane z vsakodnevnim poslovanjem podjetja, kot so proizvodnja, nabava, prodaja in distribucija blaga in storitev. Neizvedene dejavnosti so dejavnosti, ki so povezane z nakupom ali prodajo naložb, sredstev, izplačil dividend; davki; obresti in tečajne razlike.

Definicija izkaza denarnih tokov

Tudi izkaz finančnega izida je pomemben del računovodskih izkazov družbe. Uporablja se za predstavljanje denarnih pritokov in odtokov med letom iz poslovanja, naložbenja in financiranja. Izkaz odraža stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na začetku in na koncu obračunskega leta. Prikazuje gibanje gotovine v obdobju.

Med temi dejavnostmi so osnovne dejavnosti podjetja, kot so proizvodnja, nabava, prodaja in distribucija blaga in storitev. Naložbene aktivnosti vključujejo nakup in prodajo naložb in sredstev. Finančne dejavnosti vključujejo izdajo in odkup delnic ali zadolžnic in drugih finančnih dejavnosti, povezanih z dividendami, obrestmi itd.

Ključne razlike med izkazom poslovnega izida in izkazom denarnih tokov

Spodaj navedene točke so pomembne, kar zadeva razliko med denarnim tokom in izkazom poslovnega izida:

  1. Glavna razlika med izkazom poslovnega izida in izkazom denarnih tokov je denar, tj. Izkaz poslovnega izida temelji na načelu nastanka poslovnega dogodka (zapadli ali prejeti), izkaz denarnih tokov pa temelji na dejanskem prejemu in plačilu denarja.
  2. Izkaz poslovnega izida je razvrščen v dve glavni dejavnosti, ki poslujeta in ne poslujeta, medtem ko je izkaz denarnih tokov razdeljen na tri dejavnosti, ki delujejo, investirajo in financirajo.
  3. Izkaz poslovnega izida je koristen pri poznavanju dobičkonosnosti podjetja, vendar je izkaz denarnih tokov koristen pri poznavanju likvidnosti in solventnosti podjetij, ki določa sedanje in prihodnje denarne tokove.
  4. Izkaz poslovnega izida temelji na računovodskem sistemu obračunavanja, pri katerem se upoštevajo prihodki in odhodki poslovnega leta. Po drugi strani izkaz denarnih tokov temelji na denarnem sistemu, ki upošteva le dejanske denarne prilive in odlive v posameznem poslovnem letu.
  5. Izkaz poslovnega izida do upoštevanja različnih evidenc in računov. V nasprotju s tem se izkaz denarnih tokov pripravi ob upoštevanju izkaza poslovnega izida in bilance stanja.
  6. Amortizacija se upošteva v izkazu poslovnega izida, vendar je izločena iz izkaza denarnih tokov, ker je nedenarna postavka.

Zaključek

Priprava izkaza poslovnega izida in izkaz denarnih tokov je obvezna za vse poslovne organizacije. Obe izjavi uporabljata bralci (zainteresirane strani, tj. Upniki, investitorji, dobavitelji, konkurenti, zaposleni itd.) V računovodskih izkazih, da bi vedeli o uspešnosti, stabilnosti in solventnosti podjetja. Te izjave se uporabljajo tudi za namene notranje in davčne revizije.

Top