Priporočena, 2024

Izbira Urednika

Razlika med običajno resolucijo in posebno resolucijo

Običajna resolucija se nanaša na resolucijo, ki so jo člani družbe sprejeli z veliko večino. Posebna resolucija pa je resolucija, ki jo člani družbe potrjujejo s tričetrtinsko večino.

V podjetju so posli, ki jih je treba opraviti na skupščini, predstavljeni kot predlogi. „Predlog“ se nanaša na predlagani predlog za razpravo in sprejetje na seji. Če predlog soglasno odobrijo člani, ki so prisotni na seji, se imenuje kot resolucija. Obstajata dve vrsti reševanja, ki ju je treba sprejeti v različnih situacijah, to sta navadna resolucija in posebna resolucija.

Torej, razpravljamo o razlikah med običajno resolucijo in posebno resolucijo.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoNavadna resolucijaPosebna resolucija
PomenKo je na skupščini potrebna navadna večina za premik resolucije, se imenuje redna resolucija.Ko je na generalni skupščini potrebna velika večina, da sprejme resolucijo, jo imenujemo posebna resolucija.
Soglasje članovNajmanj 51% članov naj bi podprlo predlog.Najmanj 75% članov naj bi podprlo predlog.
Registracija pri ROCV nekaterih primerih je treba kopijo dokumenta OR vložiti pri ROC.Kopijo SR je treba vložiti pri ROC.
Posel je bil sklenjenRedno poslovno ali posebno podjetje, odvisno od zahtev zakona.Posebna podjetja.

Opredelitev običajne resolucije

Redna resolucija pomeni resolucijo, v kateri glasovi za resolucijo presegajo glasove proti njej. Sklep, ki ga je potrdilo več kot polovica članov, prisotni ali pooblaščeni na skupščini. Sprejeti je treba z glasovanjem, s katerim koli od naslednjih načinov, tj. S prikazovanjem rok, glasovanjem ali elektronsko, v korist resolucije.

Obvestilo o sklicu seje se pravilno predloži članom. Poleg tega se ne upoštevajo člani, ki ne sodelujejo pri glasovanju. Na splošno mora biti redna resolucija sprejeta za opravljanje rednega poslovanja na skupščini delničarjev. Redno poslovanje vključuje naslednje dejavnosti:

  • Sprejetje končnih računovodskih izkazov.
  • Izjava o dividendah.
  • Upokojitev in imenovanje direktorjev.
  • Upokojitev in imenovanje revizorjev ter določitev njihovega nadomestila.

Opredelitev posebne resolucije

Posebna resolucija (SR) je resolucija, v kateri morajo biti glasovi za resolucijo trikrat višji od glasov proti njej. Obstajajo nekatere stvari, ki jih lahko opravi družba le, če je na ustrezni skupščini potrjena posebna resolucija. Obvestilo o skupščini bi bilo treba ustrezno sporočiti članom, obvestilo pa bi moralo vsebovati namen, da se resolucija nameni posebej za omenjeno.

Sklep je treba sprejeti na kakršen koli način, kot je glasovanje o izročitvi ali volitev ali elektronsko, ki ga prisotni člani osebno ali po pooblaščencu ali po pošti.

Ključne razlike med običajno resolucijo in posebno resolucijo

O pomembnih razlikah med običajno resolucijo in posebno resolucijo razpravljamo kot v:

  1. Redna resolucija je tista, v kateri je za premik resolucije na skupščini potrebna navadna večina. Posebna resolucija pomeni resolucijo, v kateri je za sprejetje resolucije na skupščini potrebna večina.
  2. V redni resoluciji je za sprejetje sklepa potrebno soglasje najmanj 51% članov. Po drugi strani pa posebna resolucija zahteva soglasje najmanj 75% članov, ki podpirajo resolucijo.
  3. Kopijo rednega sklepa, ki ga podpiše uradnik družbe, je treba vpisati pri registrarju le v določenih primerih. V nasprotju s tem je treba v roku 30 dni vložiti pri Registrarju družb (ROC) natisnjen ali rokopis posebnega sklepa, ki vsebuje podpis uradnika družbe.
  4. Navadna resolucija je prenesena na navaden posel. Poseben posel pa je lahko sklenjen s posebnim sklepom ali rednim sklepom, kot to zahteva Zakon o gospodarskih družbah.

Zaključek

V podjetju se sestanki razglasijo za odločitve z glasovanjem o uradnih predlogih, predloženih na seji. Resolucije niso nič drugega kot izražanje volje podjetja. Običajna odločitev zadostuje za izvedbo posla, razen običajnega poslovanja, je sprememba imena podjetja, v smeri ROC, ko je prej registrirano ime nepravilno ali napačno ali popravka imena podjetja v skladu z navodili centralne vlade, plačilo stroškovnega računovodja .

Zadeve, ki zahtevajo posebno resolucijo, so izdaja lastniških deležev v znoju, sprememba določb statuta, sprememba statuta, odkup delnic ali vrednostnih papirjev, sprememba predmetov prospekta, prenos sedeža družbe. podjetja in tako naprej.

Top