Priporočena, 2021

Izbira Urednika

Razlika med finančnim (kapitalskim) najemom in operativnim najemom

Najem je finančni sporazum, v katerem najemodajalec (lastnik sredstva) kupi sredstvo in pusti najemniku (uporabniku sredstva) sredstvo za omejeno obdobje za periodična plačila, tj. Najemnine. Pogoji najema so zapisani v pogodbi o najemu. Financni ali kapitalski najem in poslovni najem sta dve vrsti najema. Finančni najem je najem, pri katerem se s prenosom sredstva prenesejo na najemnika. Za razliko od operativnega najema, pri katerem se tveganja in koristi ne prenesejo na najemnika pri prenosu sredstva.

Zato je zakup alternativa nakupu sredstev iz lastnih ali izposojenih sredstev. Ena od glavnih razlik med finančnim najemom in poslovnim najemom je, da prvega ni mogoče preklicati v obdobju primarnega zakupa, medtem ko ga lahko najemnik razveljavi.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoFinančni najemPoslovni najem
PomenKomercialni dogovor, v katerem najemodajalec najemniku dovoljuje uporabo sredstva za največji del svojega življenjskega obdobja proti plačilu najemnin, se imenuje finančni najem.Komercialni dogovor, pri katerem najemodajalec najemniku dovoljuje uporabo sredstva za obdobje, ki je krajše od življenjske dobe sredstva proti plačilu najemnin, se imenuje poslovni najem.
NaravaSporazum o posojiluNajemna pogodba
Trajanje najemaObdobje najema finančnega najema je daljše v primerjavi z operativnim najemom.Trajanje najema operativnega najema je kratko.
Risk Bearing za zastarelostZadržuje se z najemnikomOstanke pri najemodajalcu
Prenosljivost tveganj in nagradOd najemodajalca do najemnika, s prenosom sredstev.Ne prenese od najemodajalca na najemnika, s prenosom sredstva.
Razveljavitev najemaSamo v primeru določenega določenega dogodka.Je lahko narejeno
Davčna ugodnostAmortizacija in finančni odhodki so dovoljeni kot odbitek za najemnika.Zakupna najemnina je dovoljena kot odbitek za najemnika.
Stroški popravil in vzdrževanjaPrenašajo najemnik.Plačuje najemodajalec.
Možnost ugodnega nakupaNajem vsebuje možnost, ko lahko najemnik opremo kupi po ceni, ki je nižja od poštene tržne vrednosti.V zvezi s tem ni take možnosti

Opredelitev finančnega (kapitalskega) najema

Sporazum, v katerem najemodajalec dovoljuje najemniku uporabo določenega sredstva, za določen čas, ki pokriva večji del ekonomičnosti sredstva, brez prenosa lastništva, vendar s prenosom tveganja in koristi, se imenuje finančni najem . Znan je tudi kot kapitalski najem.

Pri finančnem najemu se lastništvo nad sredstvom prenese na najemnika, ko poteče rok najema. Najemnik ima možnost kupiti sredstvo po nominalni vrednosti, tj. Ceni, ki je nižja od poštene tržne vrednosti sredstva. Najem vrne celotno izplačilo, tj. Glavnico (strošek) z obrestmi na sredstvo v enem najemu. Sedanja vrednost minimalnih najemnih plačil (MLP) na začetku najemne pogodbe je večja ali enaka celotni pošteni tržni vrednosti najetega sredstva.

Finančni najem je po svoji naravi nepreklicen, kar pomeni, da ga je mogoče preklicati le, če: najemodajalec dovoli ali se zgodi kateri koli pogojni dogodek, ali če najemnik sklene najemno pogodbo z najemnikom za isto sredstvo. Če pa najemnik odstopi od najemne pogodbe, vse izgube, ki nastanejo najemodajalcu, krije najemnik.

Opredelitev operativnega najema

Sporazum, v katerem je najemniku dovoljeno uporabiti sredstvo z dovoljenjem najemodajalca za omejen čas, ki je manjši od ekonomskega trajanja sredstva, brez prenosa lastništva, tveganja in plačila, se imenuje operativni najem. Poslovni najem je bolj podoben najemni pogodbi, zato se najemnina za uporabo sredstva obračuna najemnina v izkazu poslovnega izida v knjigah najemnika.

Ob koncu poslovnega najema se sredstvo ne prenese niti na najemnika niti ima pravico do nakupa sredstva po ceni, ki je nižja od poštene tržne vrednosti sredstva. Najeti predmet se prenese na najemodajalca ob izteku roka najema. Ni zavarovanja, da bo najemodajalec dobil celotno izplačilo v zvezi s stroški in vrnitvijo sredstva, ker je najemodajalec večkrat oddal isto sredstvo večkratam. Operativni zakup je po naravi mogoče preklicati in ga lahko prekliče katera koli od strank.

Ključne razlike med finančnim (kapitalskim) najemom in operativnim najemom

Glavne razlike med finančnim (kapitalskim) najemom in operativnim najemom so naslednje: \ t

  1. Najemna pogodba, pri kateri se tveganja in koristi prenesejo s prenosom sredstva, se imenuje finančni najem. Najemna pogodba, pri kateri se tveganja in koristi ne prenesejo s prenosom sredstva, se imenuje Poslovni najem.
  2. Finančni najem je vrsta posojilne pogodbe, v kateri najemodajalec igra vlogo financerja. V nasprotju z operativnim najemom, ki je podobno kot najemna pogodba.
  3. Finančni najem je dolgoročen, saj pokriva največji del življenjske dobe sredstva. Za razliko od operativnega najema, ki je za krajše obdobje.
  4. Poslovni najem je bolj prilagodljiv v primerjavi s finančnim najemom.
  5. Pri finančnem najemu se lastništvo sredstva prenese na najemnika ob koncu trajanja najema, tako da se plača nominalni znesek, ki je enak pošteni tržni vrednosti sredstva. Nasprotno pa v operativnem najemu takšne možnosti ni.
  6. V finančnem najemu najemnik nosi tveganje zastarelosti, v operativnem najemu pa tveganje za to.
  7. Stroške popravil in vzdrževanja krije najemnik pri finančnem najemu, stroške popravil in vzdrževanja pa nosi najemodajalec v poslovnem najemu.

Zaključek

Danes veliko poslovnih skrbi sklene te zakupne pogodbe, ker družba nima neposrednega nosilca stroškov financiranja sredstva. Zato se finančni najem in poslovni najem vse bolj uveljavljajo. Ena od najboljših prednosti te najemne pogodbe je, da so amortizacija in obresti davčno priznane, zato so dopustne kot odbitek. Podobno so tudi najemne najemnine davčno priznane v primeru poslovnega najema in so zato dovoljene kot odbitek.

Top