Priporočena, 2022

Izbira Urednika

Razlika med oblastjo in odgovornostjo

Eden od ciljev poslovodstva je vzpostavitev dobre organizacijske strukture in vzpostavitev učinkovitega odnosa med oblastjo in odgovornostjo, tj. Kdo je kdo odgovoren? Kdo je nadrejen in podrejen? Kdo lahko izdaja naročila? Vsakokrat, ko je uporabljena avtoriteta, sledi odgovornost. Avtoriteta je zakonita pravica, da povelju, ukazu ali navodilu prisili podrejene, da naredijo določeno dejanje.

Po drugi strani pa je odgovornost organ oblasti. To pomeni obveznost podrejenega, ki mu je nadrejeni dodelil dolžnost.

Ti dve sta torej koekstenzivni in pogosto napačno interpretirani s strani ljudi, vendar sta različni. Ta članek poskuša opisati razliko med oblastjo in odgovornostjo, prebrati.

Primerjalna tabela

Podlaga za primerjavoOrganOdgovornost
PomenOrgan se nanaša na moč ali pravico, ki je povezana z določenim delom ali imenovanjem, da izdaja naročila, uveljavlja pravila, sprejema odločitve in natančno upošteva.Odgovornost označuje dolžnost ali obveznost, da se opravi ali opravi uspešno opravljeno nalogo, ki jo dodeli starejša oseba ali ki jo je določila lastna zaveza ali okoliščine.
Kaj je to?Pravna pravica izdajanja naročil.Posledica avtoritete.
Rezultati izFormalni položaj v organizacijiVrhunsko-podrejeni odnos
Naloga vodjePrenos pooblastilPrevzem odgovornosti
ZahtevaSposobnost dajanja naročil.Sposobnost slediti naročilom.
TokNavzdolNavzgor
CiljSprejemati odločitve in jih izvajati.Izvajati naloge, ki jih dodeli nadrejeni.
TrajanjeNadaljuje se dolgo obdobje.Konča, takoj ko je naloga opravljena.

Opredelitev organa

Definiramo "avtoriteto" kot pravno in formalno pravico upravljavca ali nadzornika ali katerega koli vodilnega osebja organizacije, da poveljuje podrejenim, jim daje naročila, navodila in navodila ter dostopa do poslušnosti. Upravitelj ima pravico, da na določen način sprejema odločitve glede uspešnosti ali neizvajanja naloge, da bi dosegel organizacijske cilje. Sestavljajo ga nekatera dovoljenja in pravica do delovanja organizacije na določenem področju.

Avtoriteta izhaja iz položaja posameznika v organizaciji in stopnja avtoritete je najvišja na najvišji ravni in se posledično zmanjšuje, ko gremo navzdol po hierarhiji podjetij. Zato teče od zgoraj navzdol in daje pooblastilo nadrejenemu nadrejenemu.

V organizaciji se ne more zasedati nadrejenega položaja, če nima nobenih pooblastil. To je oblast; ki razlikuje eno mesto od položaja drugega in daje pristojnost zadevnemu posamezniku, da naroči svojim podrejenim in dobi potrebno skladnost.

Vrste organov

  • Uradna oblast : Organ, ki daje upravljavcu pooblastilo za vodenje svojih podrejenih, na podlagi njegovega imenovanja v organizaciji.
  • Osebna avtoriteta : Označuje sposobnost, s katero oseba vpliva na vedenje drugih oseb v organizaciji.

Opredelitev odgovornosti

Odgovornost je obveznost posameznika, bodisi upravitelja ali katerega koli drugega zaposlenega v organizaciji, da opravi nalogo ali dolžnost, ki mu jo dodeli starejši. Tisti, ki sprejme nalogo, je odgovoren za svoje delo, tj. Ko zaposleni prevzame odgovornost za dejanje, hkrati postane tudi odgovoren za njegove posledice.

Obveznost je jedro odgovornosti. Izvira iz odnosa nadrejenega-podrejenega, ki je nastal v organizaciji. Zato lahko vodja opravi naloge, ki jih opravi od svojih podrejenih, na podlagi njihovega odnosa, saj je podrejeni dolžan opravljati dodeljene naloge.

Ključne razlike med oblastjo in odgovornostjo

V zvezi z razliko med pristojnostjo in odgovornostjo velja omeniti naslednje točke:

  1. Moč ali pravica, ki je neločljivo povezana z določenim delom ali položajem, da daje ukaze, uveljavlja pravila, sprejema odločitve in pridobi skladnost, se imenuje oblast. Dolžnost ali obveznost, da se zadolženo opravi in ​​dokonča nalogo, ki jo dodeli višji ali uveljavljena lastna zaveza ali okoliščine, se imenuje odgovornost.
  2. Organ se nanaša na zakonsko pravico upravitelja, da odredi in pričakuje poslušnost od podrejenih. Po drugi strani je odgovornost posledica, torej rezultat oblasti.
  3. Položaj posameznika v organizaciji določa njegovo avtoriteto, kar pomeni višji položaj osebe na korporativni lestvici, bolj je avtoriteta in obratno. V nasprotju s tem je odnos nadrejenega-podrejenega osnova za odgovornost.
  4. Medtem ko se nadrejeni prenesejo na nadrejene, se prevzame odgovornost, tj. Je neločljivo povezana z dodeljeno nalogo.
  5. Organ potrebuje sposobnost dajati ukaze in navodila, medtem ko odgovornost zahteva sposobnost skladnosti ali poslušnosti, slediti ukazom.
  6. Organ teče navzdol, tj. Obseg pooblastil je največji na najvišji ravni in najnižji na nizki ravni. Nasprotno, odgovornost izhaja navzgor, tj. Od spodaj navzgor, bo podrejeni odgovoren nadrejenemu.
  7. Namen organa je sprejemanje odločitev in njihovo izvrševanje. Nasprotno, odgovornost je v izvrševanju nalog, ki jih dodeli nadrejeni.
  8. Avtoriteta je neločljivo povezana s položajem, zato se nadaljuje dlje časa. Za razliko od odgovornosti, ki je pripisana dodeljeni nalogi in je zato kratkotrajna, se konča takoj, ko je naloga uspešna.

Zaključek

V zvezi z avtoriteto in odgovornostjo si je treba zapomniti, da je treba pri dodeljevanju določene odgovornosti zaposlenemu podeliti tudi potrebno pooblastilo, da ga lahko izvede.

Zato je prenos pooblastil lahko učinkovit le, če se ujema z dodeljeno odgovornostjo, tj. Če je pooblastilo, dodeljeno posamezniku, večje od odgovornosti, to na koncu povzroči zlorabo pooblastila. Podobno, če je dodeljena odgovornost večja od pristojnosti, potem tudi naloge ne bodo pravilno izvedene zaradi pomanjkanja potrebne oblasti, zaradi česar je neučinkovita. Zato je treba ohraniti ravnovesje med oblastjo in odgovornostjo.

Top